Till www.signalspaning.se

Svensk signalspaning under tiden 1937 till 1946

Syftet är att sammanställa dokument om Svensk signalspaning under tiden strax innan andra världskriget (1937) till tiden strax efter (1946). Det kommer inte att ges någon djupare presentation och förklaringar, utan dokumenten får tala för sig själva. I vissa punkter gers dock en liten förklaring till sammanhanget.

Materialet är primärt uppdelat på två vägar:

1. Allmänna Säkerhetstjänsten - Radiokontrollavdelningen - RKA
Signalspaning som riktades mot företeelser inom landet, typ agentsändningar. Denna verksamhet var en polisiär uppgift som i huvudsak sköttes av den Allmänna Säkerhetstjänstens Radiokontrollavdelning RKA. När det gällde krypterad radiotrafik överfördes de mottagna meddelandena för bearbetning hos Försvarsstabens Kryptoavdelning (FRA). Samma förhållande råder i dag men det är nu SÄPOs område att bevaka detta - att "titta" inåt landet

2. Försvarets Radioanstalt - FRA
Signalspaning som riktades mot företeelser utanför landet, typ militär radiotrafik. Denna verksamhet var en militär uppgift som sköttes av Försvarsstabens Krypto- och Signaltjänstavdelning/ FRA. I dag är fortfarande, efter 70 år, FRAs roll att "titta" utanför Sverige.

 

 

Allmänna Säkerhetstjänsten - Radiokontrollavdelningen - RKA

Dokument som berör RKA ligger bland annat i SÄPO-arkivet serie ID på Riksarkivet

ID1 Radiostationer i Sverige
a) Radiocentralen i Berlin
b) Radiocentralen i Königsberg
c) Radiocentralen i Moskva
d) Kungliga UD (Utländska radiosändningar)

ID2 Legala amatörradiosändare
a) Militära sändare
b) Övriga legala sändare

ID3 Illegala sändare
a) Icke utredda anmälningar ang sändare
b) Anmälningar ang sändare som vid utredning visat sig sakna grund

ID4 Radiokontroll
a) Import av radiomateriel
b) Innehavare av lokala övervakningsapparater. PM ang innehav av lokala radioövervakningsapparater
c) Anställd personal vid Radiokontrollavdelningen RKA
d) Personer som ska handhava radioanläggningar

ID5 Lyssnarrapporter

ID6 Beslagtaget radiomateriel

ID7 Avlyssnade radiomeddelanden

ID8 Avlyssning av amerikanska radiosändare

Radiokontrollavdelningen - RKA - Allmänt
Dokument:
Anställd personal vid Radiokontrollavdelningen RKA

Allmän vägledning för radiospanare
Radiokontroll skrivelser sid 1-101
Radiokontroll skrivelser sid 102 -

Radiokontrollavdelningen - RKA - Övervakningsmottagare, aperiodisk kortvågsmottagare, APA, APKVM
För att ha möjlighet att upptäcka illagala agentsändare inom Sverige så byggde Radiokontrollavdelningen upp ett omfattande nät med så kallade ”APOR”. Aperiodiska kortvågsmottagare som hade möjligheten att detektera sändare inom en omkrets av 500 meter och mellan 1 – 20 MHz. Aporna monterades i lägenheter, privata hus, företag, vindar och på lämpliga ställen. Till mottagarna anslöts en yttre antenn som var monterad på hustaket och som liknade en åskledare. Antennen kunde också vara monterad som en ram runt ett fönster. Signalen från aporna överfördes via telefonnätet till RKAs avlyssningscentraler så kallade "apkällare". Under kriget monterades över 1.000 APOR i stort sett över hela Sverige. Användningen av aporna fortsatte även efter krigsslutet.

Mer om APA - Aperiodisk kortvågsmottagare -->Radiokontrollavdelningen - RKA - APA - Spaningsresultat

Midsommarkransen
Under december 1940 så registrerade man på övervakningsmottagare (APA) som var placerad i Midsommarkransen illegala sändningar från området. Sändningarna kunde höras då och då men var inte så ofta. Sändningarna var till en motstation som pejlades till området söder om Moskva. Radiokontrollavdelningen inledde sina spaningar för att lokalisera sändaren. Tidigt i spaningarna misstänkte men byggnadsarbetaren Bertil Eriksson och kommunalarbetaren Albert Elming. Vid den aktuella adressen hade grannarna anmält till polisen att man hade sett att belysningen i Elmings lägenhet hade blinkat i morsetakt och att ibland så hade belysningen i hela huset blinkat. Man försökte närpejla sändaren och trodde första att sändaren fanns i Elmings lägenhet. Vid fortsatt närpejling ändrades antagandet och man fokuserade i stället på en lägenhet som ägdes av rörarbetaren Henry Johansson. Både Elming och Johansson var medlemmar i Sveriges kommunistiska parti. Natten den 24 juli 1941 gjorde man husrannsakan i Johanssons lägenhet. Där togs Johansson, Elming och Erikson på bar gärning när de höll på att sända ett krypterat meddelande. Eriksson var född av svenska föräldrar i Leningrad. I Leningrad. Han hade under uppväxten lärts bygga radiosändare, lärt sig telegrafi och varit medlem av en amatörradioförening. Sändningarna handlade i huvudsak om uppgifter om tyska trupptransporter genom Norrtälje, Krylbo och Bräske. Det gällde även uppgifter om eventuella tyska trupptransporter till Finland. Eriksson dömdes till straffarbete i fyra år och sex månader, Elming till straffarbete i ett år och tio månader och Johansson till ett år och sex månader.

Bestlagtagen norsk sändare
Instruktion for betjening av senderen

Radiokontrollavdelningen - RKA - Pejl, mottagare och lyssning

Dokument:
Radiovagn typ BB1 Teknisk beskrivning av pejlbuss
Radiopejlanläggning M/40 med STM-39-II A för landstationer
Instruktioner rörande användande av pejlportfölj
Instruktion rörande användning av pejltillsats
Lyssnarapparater

Radiokontrollavdelningen - RKA - Övrigt

Dokument:
Beslagtaget radiomateriel
Importkontroll av radiomaterial
Avlyssnade radiomeddelanden
Avlyssning av amerikanska radiosändare

SÄPO - Allmänt
SÄPO-arkivet på Ra (54MB) Det så kallade SÄPO-arkivet som finns på Ra (Riksarkivet) innehåller en del handlingar från tiden med den Allmänna Säkerhetstjänsten och Radiokontrollavdelningen RKA. Arkivet på Ra omfattar inte hela SÄPOs arkiv utan består i huvudsak av person- och sakakter.

 

 FRA - Försvarsstabens Radioanstalt - Försvarsväsendets Radioanstalt - Försvarets Radioanstalt

FRA-arkivet - dokument hos FRA
Om FRA-arkivet är nästan inget offentligt känt när det gäller omfattningen och innehållet i arkivet.
Om uppbyggnaden framgår en liten del i Krigsarkivets inventeringsrapport från 1998:

- Allmämma handlingar
- Bearbetningsbyrån
- Signaltrafikbyrån
- Produktionsavdelningen
- Sammanställningssektionen
- Sammanställningssektionen, samverkansdetaljen
- Säkerhetschefen
- Bearbetningsbyrån KH-handlingar

- Öppna arkivet
Större delen av det öppna arkivet innehåller material av administrativ natur, exempel:
- Serie F4 Inspelade TV-program med intervjuer av FRA-medarbetare, 2 volymer
- Serie F5 Jubileumsskrift FRA 50 år

Försvarstabens - Kryptoavdelning - dokument hos Kra
B1 1939-1941 Koncept till utgående handlingar, 1 volym
B2 1935-1942 Koncept till utgående sammanställningar, 10 volymer
B3 1941-1942 FRA order, 1 volym
C1 1937-1942 Avgångsregister och diarier
E1 1937-1941 Inkomna handlingar, 3 volymer
E2 1940-1940 Inkomna handlingar, 1 volym
F1 1037-1942 Koncept och inkomna handlingar, 7 volymer
F2 1930-1942 Handlingar ordnade efter ämne
F3 1938-1945 Diverse handlingar av intresse för Försvarets Radioanstalt
F4 1942-1942 Mobiliseringshandlingar

Försvarsstaben - Kryptoavdelningen - Signaltrafiksektionen - dokument hos Kra
F1 1949-1942 In- och utgående handlingar till lokalenheter, 1 volym

Försvarsstaben - Kryptoavdelningen - Materielofficeren - dokument hos Kra
E1 1938-1943 Utgående handlingar, 1 volym

Försvarsstaben - Kryptoavdelningen - Fältpost 40103 - dokument hos Kra
F1 1940-1942 In- och utgående handlingar, 1 volym

Försvarsstaben - Signaltjänstavdelningen - dokument hos Kra
B1 Utgående skrivelser, 27 volymer
C1 Avgångsregister, diarier och daglistor, 15 volymer
C2 Sakregister, 10 volymer
E1 Inkomna handlingar, 3 volymer
E2 Inkomna handlingar, 29 volymer
F1 Koncept och inkomna handlingar, 23 volymer
F2 Handlingar efter ämne, 23 volymer

FRA dokument - bestånd hos Krigsarkivet
Till Krigsarkivet har FRA endast levererat Ryska kodböcker och de så kallade C-pappren 1942-1945 samt ett register till C-pappren. C-pappren är i huvudsak tyska dechiffrerade telegram, ett resultat av FRAs skickliga dechiffreringsarbete. C-pappren omfattar tysk telegramtrafik i olika serier samt meddelanden om C-pappren. Materialet omfattar ca 80 hyllmeter. Det innehåller en hel del uppgifter med personanknytning. Till C-pappren finns tre register i sex kortskåp, personregister, fartygsregister och företagsregister. Om betydelsen av denna verksamhet har Bengt Becksman skirivit om i sin bok "Svenska kryptobedrifter". Därför kommer inte historien kring C-pappren att beröras något mer här.

Rysk kodbok Ryska koder

FRA dokument - Enskilda arkiv hos Krigsarkivet
Curt Kempffes Enskilda arkiv: Arkivförteckning
Curt Kempffes Enskilda arkiv: FRA organisation 1943 - 1945 (42MB)Till www.signalspaning.se